Публічний договір про надання медичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІВІТА-МЕД”, в особі директора Нікітіна А.С., що діє на підставі Статуту з однієї сторони (далі – Клініка) та фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижче наведене:

Предмет договору

1.1. Клініка в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Пайс-листом медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

1.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги

1.4. Клініка гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську і / або іншу конфіденційну інформацію, будуть використовуватися відповідно до принципів дотримання таких таємниць і відповідно до вимог законодавства України і міжнародного законодавства.

1.5. Місце надання медичних послуг: г. Житомир, ул. Романа Шухевича, 2-А.

Права та обов’язки Сторін

2.1. Права Клініки:

2.1.1. На оплату наданих послуг

2.1.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

2.1.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

2.1.4. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Клініка має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

2.2. Обов’язки Клініки:

2.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

2.3. Права Пацієнта:

2.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.

2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Клініці.

2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

2.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

2.3.6. Отримувати достовірну і повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг і вартість послуг.

2.4. Обов’язки Пацієнта:

2.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Клініки.

2.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Клініці для надання медичних послуг.

2.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 3.2. цього Договору.

2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Клініці весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Клініку.

2.4.7. Повідомляти Клініку про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

Порядок надання і прийому медичних послуг

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. Медичні послуги надаються за попереднім записом в Клініку. Пацієнт під час запису може вибрати день і час прийому з наявних вільних місць в графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднім записом на даний момент інших пацієнтів.

3.3. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Клінікою за призначенням цього Лікуючого лікаря.

3.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

3.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клініки, у разі:

3.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Клінікою.

3.6. Клініка має право відмовити в наданні медичної послуги, якщо:

3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги;

3.6.2. Пацієнт перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння і / або порушує правила перебування в Клініці;

3.6.3. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Клініки;

3.6.4. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливо через відсутність необхідних фахівців і / або обладнання.

3.7. Прийом-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту прийому-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт прийому-передачі), який складений Клінікою в двох примірниках і надається Пацієнту для підписання.

3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнята Пацієнтом.

3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання- передачі, Клініка протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

3.11. У разі надання Пацієнту відстрочки / розстрочки оплати медичних послуг, складання Акту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому в Акті фіксується неоплачена вартість медичної послуги, а також терміни її оплати Пацієнтом.

3.12. Якщо Пацієнту надано Клінікою декілька медичних послуг, Клініка має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

3.13. Пацієнт підтверджує, що Клінікою йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

Порядок оплати послуг

4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до Прайсом Клініки цін на послуги. Пацієнт може ознайомитися з чинним Прайсом безпосередньо при реєстрації на сайті https://ivmed.clinic/ або по телефону Клініки.

4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом після або в окремих обумовлених сторонами випадках, до початку надання медичних послуг шляхом:

4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати в готівковій формі в касу Клініки.

4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Клініки.

4.2.3. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Клініки.

4.3. У разі оплати Пацієнтом медичної послуги (наприклад, скайп-консультація), яка з якихось причин не була надана Пацієнту, він звертається із заявою про повернення коштів за місцезнаходженням Клініки.

4.4. З моменту реєстрації в Клініці заяви про повернення грошових коштів Пацієнта, повернення коштів Пацієнту проводиться протягом 10-ти банківських днів.

4.5. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Клініка має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати тільки в разі тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (у тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку).

4.6. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Клінікою.

4.7. Пацієнту може надаватися відстрочка / розстрочка оплати медичних послуг, при цьому Пацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання оплати. Рішення про надання відстрочки / розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням Пацієнтом Клініки. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не обов’язком Клініки.

Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини.

5.3.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

5.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності за зобов’язаннями іншої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

5.5. Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Клініки, Плану лікування, тощо;

5.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

5.5.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;

5.5.4. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я, розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

5.6. Клініка звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Клініки (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Клінікою).

5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги, що очікував і хотів отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

Форс мажор

6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, завдані нею збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, зсуви, повені, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, припливи і відливи, зливи і зливові опади, снігопади, град, блискавка, посуха, епідемія, пожежа, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти і ув’язнення, реквізиція суду (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії або катастрофи, несправності механізмів, транспортних і вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючих нормах і правилах, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторій та інші акти і дії органів державної влади, міжнародних установ або організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів , неможливість постачальника або виробника товару (не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, які знаходяться поза контролем Сторони, що не виконує цей Договір), якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була запобігти або усунути дії або наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів, і при обставинах, які для неї склалися.

Порядок вирішення спорів

7.1. Усі виникаючі суперечки і розбіжності між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Дія Договору та інші умови

8.1. Цей Договір є публічним договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, і містить всі істотні умови надання Клінікою медичних послуг, зазначених у чинному Прайсі медичних послуг. Ухвалення умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта з усіма умовами Договору без винятку і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, пацієнт не знаходиться під впливом омани , обману, насильства, погрози, і т.п.

8.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Клініки приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

8.3. Цей Договір набирає чинності з дати укладення і діє безстроково.

8.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім встановлених законодавством України випадків.

8.5. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.